1.
avtal för hundpensionatsplats på annelunds gård

Syftet med avtalet är att klargöra riktlinjer kring dagvården av hund. Avtalet förtydligar även ansvarsfördelningen mellan hundägaren och hundpensionatet under tiden hunden vistas på pensionatet. På hundpensionatet rastas hunden med andra hundar den känner igen och får på så sätt motion och träning i naturligt flockbeteende. Allt under uppsyn av välutbildad hundpensionatspersonal. Hundpensionatet eftersträvar hundgrupper som trivs ihop. 

Ansvarig för hundpensionat är Leonard Knutsson, Annelunds Gård
(nedan Hundpensionatet).


1 § Öppetider
Avlämning/hämtning görs klockan 07:30 och 08.30 eller 16:00 och 17:00 vardag. Lördag stängt för inlämning samt hämtning. Söndagar 09:00 eller 16:00. Sen hämtning/lämning debiteras med 400 SEK/ påbörjad halvtimme. Hundpensionatet förbehåller sig rätten att ändra tiderna och kostnaderna med 30 dagars varsel.
2 § Dagsavtal
I mån av plats tar Hundpensionatet även emot hundar över dagen. Avgift tas då ut för två påbörjade dagar.  Samma krav ställs i övrigt.
3 § Försäkring
Hunden skall alltid inneha giltig livs- och veterinärsförsäkring. Hundägaren skall ha giltig hemförsäkring. Försäkringsbevis ska uppvisas vid registrering
4 § Vaccination
Hunden skall innan mottagning vara vaccinerad mot: Valpsjuka, Parvovirus och HCC. Maximalt 1 år mellan vaccinationerna.
Hunden skall även vara nyavmaskad. Vaccinationsintyg kontrolleras vid registrering.
5 § Id-märkning
Hunden ska vara chip- eller öronmärkt samt registrerad vid Jordbruksverket. Detta kontrolleras vid registrering
6 § Hunden
Hunden skall vara fullt friskt vid avlämnande på hundpensionatet. Hunden måste vara över 6 månaders för att kunna tas emot. Hunden skall vara rastad när den kommer till hundpensionatet. Hundpensionatet tar ej emot kamphundar!
7 § Tiks löpperiod
Löpperioden beräknas till ca tre veckor och under denna tid tas den ej emot på pensionatet. Efter löpperioden skall tiken schamponeras före den tas emot på pensionatet Skulle tik börja löpa under vistelsen på pensionatet så debiteras dubbel avgift för dem dagar tiken har löpt under vistelsen. 
8 § Utrustning
Hundpensionatet tillhandahåller rengjord vattenskål och matskål. Hundägaren skall vid avlämnandet medföra koppel och halsband samt filt eller hundkorg samt ev. leksaker (inga pipleksaker). Hundpensionatet städas varje dag.
9 § Foder
Hundägaren tar med eget foder till sin hund. 
10 § Hämtning/lämning av annan än hundägaren
Om någon annan har rätt att hämta eller lämna hunden på pensionatet skall hundägaren meddela hundpensionatet att denna person har tillstånd för att hunden ska kunna hämta hunden.
11 § Akut veterinärvård
Hundpensionatet förbehåller sig rätten att bedöma om akut veterinärvård krävs och agera därefter. Hundägaren är ersättningsskyldig för de direkta kostnader som uppstår.
12 § Kostnad
Aktuella uppgifter om priser för pensionatplats finner du under Hundpensionat / Priser. Kostnaden kan komma att ändras och prisändring meddelas i sådana fall med 30 dagars varsel.
13 § Betalning
Betalning skall vara gjord innan hunden lämnar hundpensionatet.
14 § Hundpensionatets ansvar
Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden regelbundet. Om hunden eller medförd materiell skulle skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller då vi rastar hunden är Hundpensionatet skyldigt att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det är visat att skadan vållats av bristande tillsyn, bristfälligheter i lokalerna eller annan oaktsamhet från Hundpensionatets sida. Ersättning utgår i dessa fall endast med belopp som ej ersätts av hundens försäkring eller annan försäkring som hund ägaren tecknat (tex. hemförsäkring).
15 § Hundägarens ansvar för hunden under tiden hunden är på pensionatet. Hundägaren ansvarar för skada som hunden vållar på sak eller person/hund. Om ni har en hund som klättrar på staket ska hundägare informera hunddagiset vid bokning. Hunddagiset tar ej ansvar för rymningsbenägna hundar.
16 § Oförutsägbar stängning av pensionatet.
Om hundpensionatet måste stänga under en period på grund av yttre omständigheter. Om hundpensionatet måste stänga pga sjukdom. Hjälper pensionatet till att omplacera i mån av plats.
17 § Avtalets upphörande
Omedelbar uppsägning kan även ske vid vårdslöshet eller avtalsbrott från motparten. Motparten är då ersättningsskyldig för skada som uppstått till följd därav.
18 § Avtalsbrott
Utebliven hämtning ses som avtalsbrott och skadestånd tas ut för kostnader och skada. Detta sker utöver tilläggsavgiften för sen hämtning. Hämtningen anses utebliven efter midnatt.
Hundpensionatet äger vid utebliven hämtning rätt att förfoga över hunden på sätt Hunddagiset anser lämpligast.

Tid för plats på hundpensionatet fr.o.m.: ......................... t om .................................

Undertecknande parter har tagit del av och godkänner innehållet i detta avtal. Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav parternas fått varsitt.


Annelunds Gårds Hundpensionat                                 Hundägare
Leonard Knutsson


 

2.
förfrågan om plats på vårt hundpensionat:

godkänn avtal och teckna hundpensionat-förfrågan

Var noga med att läsa igenom hela avtalet innan du skickar in din förfrågan om plats på Annelunds Gårds hundpensionat.

Observera att endast hundens ägare kan ingå avtal om hundpensionatsplats.